Regulamentul sitului ROSCI0283

Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei

aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 864 / 13 august 2018,

publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 761 din 4 septembrie 2018

Art.1. Situl de importanţă comunitară ROSCI0283 Cheile Doftanei, denumit în continuare situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, a fost instituit ca arie naturală protejată de interes comunitar prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.

Art.2. (1) Situl este localizat în județul Prahova, cuprinzând teritorii din comunele Brebu, Șotrile, Secăria, Valea Doftanei și din orașul Comarnic, însumând 2.622 hectare. Situl este alcătuit din 3 porțiuni: o suprafață mare, de 2.547 ha, una mijlocie de 74 ha și una mică de 1 ha. Porțiunea mare de 2.547 ha, cuprinde 4 culmi ce flanchează simetric lacul de acumulare Paltinu – culmile Secăria (NV), Crăița (NE), Nemernicu (SE) și Seciuri (SV). Porțiunea mijlocie, de 74 ha, cuprinde un islaz în nord-estul loc. Brebu și o serie de livezi și fânețe de pe Plaiul Strâmtorilor până la izvorul sărat ”La Saramură” în sud. Porțiunea mică, de 1 ha, urmărește forma unei alunecări de teren situate pe Plaiul Plopișu.

(2) Limitele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei în proiecţie Stereo 1970 se pun la dispoziție de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului tuturor instituțiilor și persoanelor interesate, prin intermediul propriei pagini web.

Art.3. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru custode, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 4. Limitele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei vor fi evidenţiate în mod obligatoriu în planurile naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Art. 5. (1) Pentru toate activităţile, proiectele, planurile şi programele, care nu au o legătură directă şi care nu sunt necesare managementului sitului ROSCI0283 şi care pot avea efecte negative semnificative asupra acestuia, este necesară solicitarea avizului custodelui.

(2) În cadrul procedurii de avizare se emite:

a) aviz favorabil fără condiţii

b) aviz favorabil condiţionat

c) aviz nefavorabil

Art. 6. Ocoalele silvice care activează în interiorul sitului, prin responsabilii cu ariile protejate, sunt obligate a transmite anual situaţia aplicării amenajamentelor silvice / studiilor de amenajare în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 7. Pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei sunt interzise:

a) scoaterea sau depozitarea intermediară a materialului lemnos rezultat din exploatările forestiere din vecinătatea ariei naturale protejate şi desfăşurarea lucrărilor de fasonare şi încărcare a acestuia, în alte suprafețe decât cele stabilite prin amenajamentele silvice, ori cele stabilite prin procesele tehnologice de exploatare, pe suprafaţa sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei;

b) recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure, plante medicinale sau decorative în scopul comercializării acestora fără autorizaţie emisă de autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi fără avizul custodelui sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, în conformitate cu prevederile legii;

c) depozitarea sau abandonarea, în perimetru sau în vecinătatea sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei a deşeurilor de orice natură;

d) distrugerea sau degradarea indicatoarelor, marcajelor, plăcuţelor sau marcajelor informative;

e) accesul cu autovehicule off-road, motociclete, motociclete Enduro, snow-mobile, ATV, sau alte mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili, în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurile permise accesului public. Accesul autorizat cu autovehicule off-road în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei este exceptat de la această interdicţie. Accesul autorizat înseamnă acces pe bază de legitimaţii, în exerciţiul funcţiei, al personalului custodelui, personalului silvic şi al gestionarului fondurilor cinegetice, personalului poliţiei, jandarmeriei, autorităţilor administraţiei locale, autorităţilor de gospodărire a apelor, precum şi al altor autorităţi ale statului;

f) concursurile de motocross sau Enduro, precum şi conducerea vehiculelor de tip ATV în afara drumurilor deschise accesului public.

Art. 8. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei se execută numai activităţile specifice prevăzute în amenajamentele silvice sau studiile de amenajare care sunt în concordanţă cu planul de management, respectiv cu măsurile de conservare valabile până la aprobarea planului de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 9. Propunerea de revizuire a amenajamentului se depune de către administratorul fondului forestier în termen de 12 luni de la aprobarea planului de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 10. Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii si volumului tratamentelor/tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei. Structurile silvice de administrare sunt obligate să depună la administraţia/custodia ariei protejate borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă de pe suprafaţa ariei protejate înainte de începerea anului forestier, iar în situaţiile când nu se întocmeşte borderou, punerea în valoare şi autorizarea exploatării se face cu acordul administraţiei/custodiei ariei protejate.

Art. 11. Se va urmări ca arboretele cu specii exotice să fie înlocuite cu specii de arbori autohtone, de către proprietarii acestora, în colaborare cu administraţia ariei protejate.

Art. 12. Planurile de amenajamente silvice, precum şi orice tip de lucrări silvice, se aprobă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care solicită şi ţine cont de avizul custodelui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 13. Custodele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei colaborează cu organele silvice în vederea aplicării măsurilor necesare în scopul implementării Planului de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei şi al refacerii habitatelor forestiere de interes conservativ pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 14. Combaterea dăunătorilor forestieri în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se face numai cu informarea prealabilă a custodelui.

Art. 15. Activităţile de reconstrucţie ecologică a habitatelor naturale deteriorate, programele de eliminare a speciilor invazive/ alohtone sau repopularea cu specii de plante şi/sau animale protejate caracteristice sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se vor derula în baza măsurilor prevăzute în Planul de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei şi/sau a unor studii ştiinţifice, cu acordul sau iniţiate de custode şi cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 16. În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor activităţi umane desfăşurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucţie ecologică va fi suportată de către cei vinovaţi.

Art. 17. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri de pe raza sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se face conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 46 / 2008 – Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare .

Art. 18. Recoltarea vânatului se poate face numai în cadrul cotei de recoltă aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în scopul optimizării efectivelor de vânat şi asigurării echilibrului ecologic.

Art. 19. Acţiunile de evaluare a ursului se organizează de către gestionarii fondurilor cinegetice care au suprafeţe incluse în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, iar interpretarea rezultatelor se organizează de către A.P.M. Prahova cu participarea custodelui sau cel puţin cu anunţarea prealabilă.

Art. 20. Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a anunţa custodele cu 5 zile lucrătoare înainte despre intenţia de organizare a evaluării ursului.

Art. 21. Planurile de management cinegetic se corelează cu planul de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 22. Pentru conservarea speciilor de interes conservativ pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, care pot face obiectul derogării de la măsurile de protecţie care sunt şi de interes cinegetic, gestionarii fondurilor cinegetice împreună cu custodele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei vor stabili de comun acord un plan de conservare şi utilizare durabilă şi vor desemna suprafeţe din teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei ca zone de linişte a fondului cinegetic / fondurilor cinegetice.

Art. 23. (1) Păşunatul este permis înăuntrul limitelor sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei deţinătorilor de terenuri pe pajiştile din interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, fără contract special de păşunare, sau terţilor, în baza unor contracte speciale realizate în acest sens cu primăriile care au terenuri în interiorul sitului sau cu administratorii/deţinătorii păşunilor.

(2) Păşunatul în fondul forestier inclus în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei este strict interzis şi se sancţionează conform legii.

Art. 24. Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei are ca scop primordial cunoaşterea şi conservarea patrimoniului natural floristic si faunistic al zonei, conservarea habitatelor şi speciilor de interes conservativ naţional şi european, fiind interzise metodele de cercetare distructivă.

Art. 25. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriului sitului se desfăşoară cu înştiinţarea scrisă a custodelui.

Art. 26. Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare. Rezultatele cercetării vor fi aduse obligatoriu la cunoştinţa custodelui şi vor fi păstrate în arhiva de specialitate. Aceste rezultate vor putea fi folosite atât pentru îmbunătăţirea activităţii de management a sitului, cât şi în diferite materiale informative, precum monografii, broşuri şi altele asemenea.

Art. 27. Accesul apicultorilor este permis numai în condiţiile în care respectă regulile privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi reglementările privind depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate, excluzându-se prezenţa altor animale domestice în zona de amplasare a stupinei.

Art. 28. La aprobarea amplasării stupinei se va avea în vedere prezenţa speciilor melifere, dar şi evitarea amplasării acestora în zonele adiacente traseelor turistice stabilite de către custode.

Art. 29. Custodele sitului Natura 2000 Cheile Doftanei susţine organizarea de activităţi şi acţiuni de educaţie ecologică, precum şi a oricăror activităţi care au ca scop cunoaşterea, conservarea şi protejarea naturii.

Art. 30. Activităţile de educaţie ecologică pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se realizează cu informarea custodelui.

Art. 31. Este interzisă recoltarea de floră sau faună în cursul acţiunilor de instruire şi educaţie ecologică.

Art. 32. În interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei sunt admise doar activităţile ecoturistice ce nu implică vreo modificare a cadrului peisagistic şi nici o distrugere sau perturbare a ecologiei speciilor floristice sau a comportamentului componentelor faunistice.

Art. 33. Accesul pentru turişti în grupuri mari este permis numai pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale turistice. Excursiile de grup în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, organizate de agenţii de turism sau operatori locali necesită informarea prealabilă a custodelui.

Art. 34. Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu aprobarea şi coordonarea custodelui şi în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 35. Camparea pe teritoriul sitului se reglementează astfel:

a) Camparea este permisă numai în locuri special amenajate, în condiţiile legii. Acestea vor fi marcate cu însemne specifice afişate la vedere. Administratorul zonei de campare afişează la vedere regulile obligatorii în zona campării, aprobate de custode.

b) Camparea în alte zone decât cele permise se poate face numai cu informarea custodelui, pentru activităţi care nu aduc atingere stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor.

Art. 36. Utilizarea de foc deschis pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei este permisă numai în locurile special amenajate.

Art. 37. Pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei nu este permisă abandonarea deşeurilor. Deşeurile vor fi transportate de către turişti sau alte categorii de vizitatori la punctele de colectare special amenajate.

Art. 38. Gestionarii/ proprietarii pensiunilor, caselor de vacanţă, a altor clădiri şi a locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au obligaţia evacuării deşeurilor şi a depozitării temporare a acestora în containere, cu respectarea reglementărilor în vigoare din domeniu, astfel încât să nu existe posibilitatea de acces la ele a animalelor domestice şi sălbatice.

Art. 39. Perturbarea liniştii în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei cu orice mijloace – folosirea radiourilor, casetofoanelor, instrumentelor muzicale, a altor echipamente audio, a pocnitorilor, precum şi a altor surse de poluare fonica într-o manieră care provoacă deranjarea liniştii naturii si a faunei şi deranjarea celorlalţi turişti pe trasee, este interzisă. Excepţii de la această regulă sunt reprezentate de activităţile de silvicultură şi vânătoare, desfăşurate conform legii.

Art. 40. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive sau tabere în interiorul sitului, cei interesaţi vor cere în prealabil aprobarea custodelui.

Art. 41. Custodele monitorizează turismul pe teritoriu ROSCI0283 Cheile Doftanei, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra habitatelor, florei şi faunei din sit şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor în anumite zone, dacă acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 42. Amenajarea spaţiilor pentru picnic se va realiza de către autorităţile administraţiei publice locale în colaborare cu custodele, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

Art. 43. Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 44. Turismul ecvestru este permis numai pe drumurile forestiere/potecile turistice , desemnate în acest scop de către custode.

Art. 45. Fosilele sunt considerate bunuri ale patrimoniului natural din momentul descoperirii lor, iar comercializarea pe piaţa internă, exportul în orice scop sau schimbul transfrontalier de eşantioane ale acestor bunuri, se poate face numai cu acordul autorităţii centrale pentru protecţia mediului, cu avizul prealabil al Academiei Române. Aceste bunuri ale patrimoniului natural descoperite pe suprafaţa sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei constituie proprietate a statului iar măsurile de conservare se aplică de către custode, in situ.

Art. 46. Construirea de cabane sau adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor investiţii în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei se va face conform reglementărilor în vigoare, anume: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, Planurile de urbanism general şi Regulamente locale de urbanism ale primăriilor care au terenuri în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 47. Autorizarea lucrărilor de construcţii sau investiţii pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei şi în imediata vecinătate se face de către autorităţile competente, după caz, cu avizul custodelui şi cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului.

Art. 48. Pe teritoriul sitului, construcţiile vor respecta tradiţiile arhitectonice locale, prin folosirea unor elemente de design inspirate din tradiţia locală, în scopul integrării în peisaj şi a conservării patrimoniului arhitectonic tradiţional existent în comunităţile învecinate sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 49. (1) Toate intervențiile la obiectivele de patrimoniu cultural: monumente istorice, situri arheologice și peisaje culturale se vor realiza cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

(2) Toate intervențiile se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr. 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000 și respectarea legislației în vigoare.

Art. 50. Custodele are dreptul să verifice existenţa avizului custodelui pentru construcții din interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, înființate după anul 2011 şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată lipsa acestuia.

Art. 51. Comunităţile locale au dreptul şi sunt încurajate să folosească numele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei ca brand în promovarea unor produse tradiţionale şi a unor servicii de turism durabil.

Art. 52. Finanţarea activităţilor sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se poate asigura din fonduri provenite :

a) din bugetul autorităţii publice centrale pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 30 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvenrului nr. 57 / 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49 / 2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) de la Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA;

c) din activităţi proprii şi din sistemul de tarife al Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Mediu – ADEMED;

d) din proiecte întocmite de Asociaţia pentru Dezvoltare şi Mediu – ADEMED sau în colaborare cu alte instituţii\organizaţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale;

e) din realizarea şi comercializarea de produse sau servicii specifice, turistice sau promoţionale, suveniruri, produse tradiţionale, în condiţiile legii;

f) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii.

Art. 53. Pentru asigurarea unei bune administrării a sitului ROSCI0103, custodele poate să încheie parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale interesate, precum şi cu persoane fizice sau juridice a căror contribuţie se dovedeşte a fi relevantă pentru gestionarea sitului, în condiţiile legii.

Art.54. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

Art.55. Încălcarea prevederilor din prezentul Regulament, constatate în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, constituie contravenţii sau infracţiuni, după caz, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 57 / 2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, şi legii penale.

Art. 56. Constatarea faptelor conform regulamentului se face de către personalul custodelui, împuternicit în acest sens, precum si de celelalte categorii de personal împuternicite ca efect al legii.

Art. 57. Personalul împuternicit al custodelui are dreptul de acces nelimitat pe terenurile incluse în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Art. 58. În cazul producerii fenomenelor de forţă majoră: incendii, calamităţi naturale, instituţiile abilitate intervin pentru înlăturarea sau limitarea efectelor acestora conform prevederilor legale.

Art. 59. Prezentul regulament poate fi modificat şi la propunerea custodelui, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legislative care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităţilor ce se desfăşoară pe raza ariilor naturale protejate, cu implicarea şi consultarea factorilor interesaţi şi cu avizarea acestuia de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support