Propunere Regulament sit ROSCI0283 Cheile Doftanei

Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu – ADEMED anunta factorii interesati de lansarea consultarii publice asupra propunerii de Regulament al sitului de interes comunitar (Natura 2000) ROSCI0283 Cheile Doftanei. Elaborarea Regulamentului sitului este una dintre obligatiile custodelui stipulate in Conventia de custodie, conform Ordinului Ministrului Mediului nr. 1052 / 2014.

Va invitam sa transmiteti observatiile dvs. in campul de comentarii de mai jos sau pe adresa office@ademed.ro pana la data de 31 ianuarie 2017.

Limitele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei pot fi vizualizate aici.

Speciile si habitatele pentru care a fost desemnat situl ROSCI0283 Cheile Doftanei pot fi vizualizate aici.

Textul propunerii de Regulament al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei:

Anexa

Art.1. Situl de importanta comunitara ROSCI0283 Cheile Doftanei, numit in continuare situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, a fost instituit ca arie naturala protejata de interes comunitar prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2387/2011, pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania si care a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 846/29 noiembrie 2011.

Art.2. Suprafata si limitele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei in proiectie Stereo 1970 au fost aprobate prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice ecologice Natura 2000 si sunt disponibile pe pagina de internet a Ministerului Mediului Apelor si Padurilor.

Art.3. Custodia sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei a fost incredintata pentru o perioada de 10 ani prin Conventia de custodie nr. 360 din 08.07.2014, incheiata intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Asociatia pentru Dezvoltate si Mediu – ADEMED, denumit in continuare custode, si prin Actul aditional nr. 1 la Conventia de custodie nr. 360 din 08.07.2014, incheiata intre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Asociatia pentru Dezvoltate si Mediu – ADEMED, denumita in continuare custode.

Art. 4. Prezentul Regulament al sitului ROSCI0283 si Planul de management se elaboreaza de catre Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu – ADEMED, se supune consultarii publice şi se aproba de catre Autoritatea centrala pentru protectia mediului.

Art. 5. Respectarea regulamentului si a planului de management este obligatorie pentru Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu – ADEMED in calitate de custode, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau care administreaza terenuri si alte bunuri si/sau desfasoara activitati in perimetrul si in vecinatatea sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 6. Limitele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei vor fi evidentiate in mod obligatoriu in planurile nationale, zonale si locale de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Art. 7. (1) Pentru toate activitatile, proiectele, planurile si programele, care nu au o legatura directa si care nu sunt necesare managementului sitului ROSCI0283 si care pot afecta negativ integritatea acestuia, este necesara solicitarea avizului custodelui.

(2) in cadrul procedurii de avizare se emite:

a) aviz favorabil fara conditii

b) aviz favorabil conditionat

c) aviz nefavorabil
Art. 8. Ocolul silvic Campina si Ocolul silvic Doftana, prin responsabilii cu ariile naturale protejate sunt obligate a transmite anual situatia aplicarii amenajamentelor silvice / studiilor de amenajare in situl ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 9. Interdictiile de ordin general pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei sunt urmatoarele:

a) capturarea, recoltarea, colectarea, uciderea sau distrugerea speciilor de plante si animale protejate prin orice mijloace, precum si orice activitate care ar putea prezenta un pericol pentru aceste specii, inclusiv introducerea de specii alohtone;

b) taierea, ruperea sau scoaterea arborilor, puietilor sau lastarilor, precum si insusirea celor rupti sau doborati de fenomene naturale de catre persoane care nu au aceasta atributie sau in scopul construirii de adaposturi, amenajari si altele asemenea;

c) scoaterea sau depozitarea intermediara a materialului lemnos rezultat din exploatarile forestiere din vecinatatea ariei naturale protejate si desfasurarea lucrarilor de fasonare si incarcare a acestuia pe suprafata sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei;

d) recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de padure, plante medicinale sau decorative in scopul comercializarii acestora fara autorizatie emisa de autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara avizul custodelui sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, in conformitate cu prevederile legii;

e) depozitarea sau abandonarea, in perimetrul sau in vecinatatea sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, a deseurilor de orice natura;

f) distrugerea sau degradarea indicatoarelor, marcajelor, placutelor sau marcajelor informative;

g) accesul neautorizat cu autovehicule off-road, motociclete, motociclete Enduro, snow-mobile, ATV deoarece acestea cauzeaza poluare fonica si atmosferica si pot influenta negativ ciclul biologic al faunei si florei salbatice;

Art. 10. (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus in situl ROSCI0283 Cheile Doftanei se executa numai activitatile specifice prevazute in amenajamentele silvice sau studiile de amenajare care sunt in concordanta cu planul de management, respectiv cu masurile de conservare valabile pana la aprobarea planului de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei .

(2) Propunerea de revizuire a amenajamentului se depune de catre administratorul fondului forestier in termen de 12 luni de la aprobarea planului de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

(3) Custodele are dreptul de a verifica aplicarea in practica a tipului, intensitatii si volumului tratamentelor/taierilor in fondul forestier national si in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national de pe raza sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei. Structurile silvice de administrare sunt obligate sa depuna la administratia/custodia ariei protejate borderoul/planul de amplasare a taierilor de masa lemnoasa de pe suprafata ariei protejate inainte de inceperea anului forestier, iar in situatiile cand nu se intocmeste borderou, punerea in valoare si autorizarea exploatarii se face cu acordul administratiei/custodiei ariei protejate.

(4) Se va urmari ca arboretele cu specii exotice sa fie inlocuite cu specii de arbori autohtone, de catre proprietarii acestora, in colaborare cu administratia ariei protejate.

Art. 11. Planurile de amenajamente silvice, precum si orice tip de lucrari silvice, se aproba de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care solicita si tine cont de avizul custodelui, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 12. Custodele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei colaboreaza cu organele silvice in vederea aplicarii masurilor necesare in scopul implementarii Planului de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei si al refacerii habitatelor forestiere de interes conservativ pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 13. Combaterea daunatorilor forestieri in interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se face numai cu informarea prealabila a custodelui.

Art. 14. Activitatile de reconstructie ecologica a habitatelor naturale deteriorate, programele de eliminare a speciilor invazive/ alohtone sau repopularea cu specii de plante si/sau animale protejate caracteristice sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se vor derula in baza masurilor prevazute in Planul de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei si/sau a unor studii stiintifice, cu acordul sau initiate de custode si cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 15. In cazul in care degradarea habitatelor se datoreaza unor activitati umane desfasurate in mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstructie ecologica va fi suportata de catre cei vinovati.

Art. 16. (1) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul silvic de terenuri din perimetrul sitului, se poate face numai pentru obiective care vizeaza asigurarea securitaţii naţionale, asigurarea securitaţii sanataţii oamenilor si animalelor sau pentru obiective destinate cercetarii stiintifice si bunei administrari a sitului, in conformitate cu prevederile Art. 27 si Art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

(2) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul silvic de terenuri de pe raza sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se face de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, in conditiile legii.

Art. 17. (1) Recoltarea vanatului se poate face numai in cadrul cotei de recolta aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in scopul optimizarii efectivelor de vanat si asigurarii unui circuit optim de materie si energie la nivelul modulelor trofice.

(2) Acţiunile de evaluare a vanatului si de interpretare a rezultatelor se organizeaza de catre gestionarii fondurilor de vanatoare cu participarea custodelui sau cel putin cu anuntarea prealabila a custodelui.

(3) Gestionarii fondurilor de vanatoare au obligaţia de a anunta custodele cu 5 zile lucratoare inainte despre intentia de organizare a evaluarii vanatului, urmand sa se ajunga la un acord comun in ceea ce priveste data evaluarii.

(4) Planurile de management cinegetic se coreleaza cu planul de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

(5) Pentru conservarea speciilor de interes conservativ pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, care sunt si de interes cinegetic, gestionarul fondului cinegetic impreuna cu custodele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei vor desemna suprafete din teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei ca zone de liniste a fondului cinegetic / fondurilor cinegetice.

Art. 18. (1) Pasunatul este permis inauntrul limitelor sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei detinatorilor de terenuri pe pajistile din interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, fara contract special de pasunare, sau tertilor, in baza unor contracte speciale realizate in acest sens cu primaria comunei Brebu, primaria comunei Valea Doftanei, cu primaria comunei Sotriile, cu primaria comunei Secaria, cu primaria orasului Comarnic sau cu administratorii /detinatorii pasunilor.

(2) Pasunatul fara contract este interzis pe suprafaţa sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei pentru terti – detinatori de animale, care nu sunt proprietari de terenuri existente intre limitele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

(3) Pasunatul in fondul forestier inclus in situl ROSCI0283 Cheile Doftanei este strict interzis si se sanctioneaza conform legii.

Art. 19. (1) Cercetarea stiintifica in situl ROSCI0283 Cheile Doftanei are ca scop primordial conservarea patrimoniului natural floristic si faunistic, fiind interzise metodele de cercetare distructiva.

(2) Cercetarea stiinţifica in sit are ca scop cunoasterea stiintifica a patrimoniului floristic si faunistic al zonei, precum si conservarea habitatelor si speciilor de plante si animale de interes comunitar, pentru care a fost desemnat situl.

Art. 20. (1) Custodele sitului sustine cercetarea stiintifica pe teritoriul situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, actionand permanent pentru includerea acesteia in programele de cercetare proprii, nationale si internationale.

(2) Activitatea de cercetare ştiinţifica pe teritoriului sitului se desfaşoara cu instiintarea scrisa a custodelui.

(3) Activitatea de cercetare stiintifica efectuata de colaboratorii externi se realizeaza pe baza unui protocol de colaborare. Rezultatele cercetarii vor fi aduse obligatoriu la cunostinta custodelui si vor fi pastrate in arhiva de specialitate.

(4) Aceste rezultate vor putea fi folosite atat pentru imbunatatirea activitatii de management a sitului, cat si in diferite materiale informative, precum monografii, broşuri si altele asemenea.

Art. 21. (1) Accesul apiculturilor acestora este permis numai in conditiile in care respecta regulile privind prevenirea si stingerea incendiilor si reglementarile privind depozitarea deseurilor in locuri special amenajate, excluzandu-se prezenta altor animale domestice in zona de amplasare a stupinei.

(2) La aprobarea amplasarii stupinei se va avea in vedere prezenta speciilor melifere, dar si evitarea amplasarii acestora in zonele adiacente traseelor turistice stabilite de catre custode.

Art. 22. Custodele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei sustine organizarea de activitati si actiuni de educatie ecologica, precum si a oricaror activitati care au ca scop cunoasterea, conservarea si protejarea naturii.

Art. 23. Activitatile de educatie ecologica pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se realizeaza cu informarea custodelui.

Art. 24. Este interzisa recoltarea de flora sau fauna in cursul actiunilor de instruire si educatie ecologica.

Art. 25. In interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei sunt admise doar activitatile ecoturistice ce nu implica vreo modificare a cadrului peisagistic si nici o distrugere sau perturbare a ecologiei speciilor floristice sau a comportamentului componentelor faunistice.

Art. 26. Accesul pentru turisti in grupuri mari este permis numai pe traseele turistice marcate cu semne conventionale turistice.

Art. 27. Excursiile de grup in interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, organizate de agentii de turism sau operatori locali necesita informarea prealabila a custodelui.

Art. 28. Intretinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee si amplasarea panourilor indicatoare si informative se fac numai cu aprobarea si coordonarea custodelui si in cazul traseelor noi, dupa omologarea acestora conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 29. Camparea pe teritoriul sitului se reglementeaza astfel:

(1) Camparea este permisa numai in locuri special amenajate, in conditiile legii. Acestea vor fi marcate cu insemne specifice afisate la vedere. Administratorul zonei de campare afiseaza la vedere regulile obligatorii in zona camparii, aprobate de custode.

(2) Camparea in alte zone decat cele permise se poate face numai cu informarea custodelui, pentru activitati care nu aduc atingere starii favorabile de conservare a speciilor si habitatelor.

Art. 30. Utilizarea de foc deschis pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei este permisa numai in locurile special amenajate.

Art. 31. Pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei nu este permisa abandonarea deseurilor. Deseurile vor fi transportate de catre turisti sau alte categorii de vizitatori la punctele de colectare special amenajate.

Art. 32. Gestionarii/ proprietarii pensiunilor, caselor de vacanta, a altor cladiri şi a locurilor de campare pentru care se percepe taxa de campare au obligatia evacuarii deseurilor si a depozitarii temporare a acestora in containere, cu respectarea reglementarilor in vigoare din domeniu, astfel incat sa nu existe posibilitatea de acces la ele a animalelor domestice si salbatice;

Art. 33. (1) Perturbarea linistii in situl ROSCI0283 Cheile Doftanei cu orice mijloace – folosirea radiourilor, casetofoanelor, instrumentelor muzicale, a altor echipamente audio, a pocnitorilor, precum şi a altor surse de poluare fonica intr-o maniera care provoaca deranjarea linistii naturii si a faunei si deranjarea celorlalti turisti pe trasee, este interzisa.

(2) Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive sau tabere in interiorul sitului, cei interesati vor cere in prealabil aprobarea custodelui.

Art. 34. Custodele monitorizeaza turismul pe teritoriu ROSCI0283 Cheile Doftanei, in vederea stabilirii impactului acestei activitaţi asupra habitatelor, florei si faunei din sit si pentru stabilirea masurilor de protectie ce se impun, inclusiv a celor de restrictionare a accesului turistilor in anumite zone, daca acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 35. Amenajarea spatiilor pentru picnic se va realiza de catre autoritatile administratiei publice locale in colaborare cu custodele, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare.

Art. 36. (1) Circulatia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor si a altor vehicule cu motor, care folosesc combustibili traditionali, este permisa numai pe drumurile publice si pe cele forestiere pana in dreptul indicatoarelor sau barierelor care limiteaza accesul public.

(2) Pe drumurile pe care se interzice accesul public cu mijloace motorizate, au acces doar mijloace motorizate autorizate, care deservesc interesele gestionarilor de resurse naturale, detinatorilor de terenuri sau interesele de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

(3) In interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei sunt strict interzise concursurile de motocross sau Enduro, precum si conducerea vehiculelor de tip ATV  in afara drumurilor deschise accesului public.

Art. 37. Este interzisa degradarea refugiilor, adaposturilor, podeţelor, sau a oricarei alte constructii sau amenajari de pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 38. Turismul ecvestru este permis numai pe drumurile forestiere/potecile turistice , desemnate in acest scop de catre custode.

Art. 39. Fosilele sunt considerate bunuri ale patrimoniului natural din momentul descoperirii lor, iar comercializarea pe piata interna, exportul in orice scop sau schimbul transfrontalier de esantioane ale acestor bunuri, se poate face numai cu acordul autoritatii centrale pentru protectia mediului, cu avizul prealabil al Academiei Romane. Aceste bunuri ale patrimoniului natural descoperite pe suprafata sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei constituie proprietate a statului iar masurile de conservare se aplica de catre custode, in situ.

Art. 40. Este interzisa recoltarea speciilor de interes comunitar şi national ce fac obiectul desemnarii sitului, precum a celor care necesita o protectie stricta, in alte scopuri decat cele stiintifice si cu respectarea regulilor profesionale specifice.

Art. 41. (1) Construirea de cabane sau adaposturi turistice sau realizarea oricaror altor investitii in situl ROSCI0283 Cheile Doftanei sau in imediata vecinatate se va face conform reglementarilor in vigoare.

(2) Autorizarea lucrarilor de constructii/investitii pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei si in imediata vecinatate se face de catre autoritatile competente, dupa caz, cu avizul custodelui si cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina in constructii si protectia mediului.

(3) Pe teritoriul sitului, constructiile vor respecta traditiile arhitectonice locale, prin folosirea unor elemente de design inspirate din traditia locala, in scopul integrarii in peisaj si a conservarii patrimoniului arhitectonic traditional existent in comunitatile invecinate sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

(4) Custodele are dreptul sa verifice existenta autorizatiei de constructie a oricarei constructii din interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, a modului de respectare a acesteia si sa sesizeze institutiile abilitate in cazul in care se constata incalcari ale prevederilor inscrise in actul de reglementare.

Art. 42. Comunitatile locale au dreptul si sunt incurajate sa foloseasca numele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei ca brand in promovarea unor produse tradiţionale.

Art. 43. Finantarea activitatilor sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se poate asigura din fonduri provenite :

(1) din bugetul autoritatilor administratiei publice locale;

(2) de la Regia Nationala a Padurilor;

(3) din activitati proprii si din sistemul de tarife al custode;

(4) din proiecte intocmite de custode sau in colaborare cu alte institutii\organizatii si finantate prin programe locale, nationale sau internationale;

(5) din realizarea si comercializarea de produse sau servicii specifice, turistice sau promotionale, suveniruri, produse traditionale, in conditiile legii;

(6) din subventii, donatii, sponsorizari, contributii.

Art. 44. Pentru asigurarea unei bune administrarii a sitului ROSCI0103, custodele poate sa incheie parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale interesate, precum si cu persoane fizice sau juridice a caror contributie se dovedeste a fi relevanta pentru gestionarea sitului, in conditiile legii.

Art.45. Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila, conform legislatiei in vigoare.

Art.46. Incalcarea prevederilor din prezentul Regulament constituie contraventii, daca faptele nu au fost savarsite astfel incat potrivit legii penale si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 57 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sa constituie infractiuni.

Art. 47. Pentru contraventiile savarsite in perimetrul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, se aplica prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 57 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 48. Plata contraventiilor se va face conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 49. Sanctiunile prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot aplica atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.

Art. 50. Aplicarea prezentului Regulament se face de catre personalul custodelui.

Art. 51. Constatarea faptelor conform regulamentului se face de catre personalul custodelui, imputernicit in acest sens, precum si de celelalte categorii de personal imputernicite ca efect al legii.

Art. 52. Personalul imputernicit al custodelui are dreptul de acces nelimitat pe terenurile incluse in situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Art. 53. Pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul custodelui are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau care au fost surprinse incercand sa comita fapte care contravin prezentului regulament si prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 57 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 54. In cazul producerii fenomenelor de forta majora: incendii, calamitati naturale, institutiile abilitate intervin pentru inlaturarea sau limitarea efectelor acestora conform prevederilor legale.

Art. 55. (1) Custodele aduce la cunostinta publicului prezentul regulament prin publicarea pe pagina de internet a sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei , www.ademed.ro, prin afişarea la sediul acestuia si la sediile primariilor de pe teritoriul sitului.

Art. 56. Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform prevederilor legislative in vigoare, prin argumentarea modificarilor propuse, cu implicarea si consultarea factorilor interesati si cu avizarea acestuia de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support